Erkend agent gevaarlijke stoffen door de lucht, weg en zee.

SDX BV is in het bezit van een B-erkenning voor vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht IATA/ICAO-TI.

Luchtvaart: voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen door de lucht moet worden voldaan aan de regels in titel 6.5 van de Wet luchtvaart. Deze wet is verder uitgewerkt in het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht. Door middel van dit besluit zijn de Technische Voorschriften en Bijlage 18 van het internationale burgerluchtvaartverdrag in Nederland van toepassing.

In het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht staat te lezen dat er erkenningen A t/m E zijn: 

  • A-erkenning: een erkenning voor een afzender, zijnde een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, welke de bevoegdheid geeft om gevaarlijke stoffen aan te bieden voor vervoer door de lucht.
  • B-erkenning: een erkenning voor een expediteur-luchtvrachtagent, zijnde een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, welke de bevoegdheid geeft om gevaarlijke stoffen door de lucht te doen vervoeren.
  • C-erkenning: een erkenning voor een grondafhandelaar, zijnde een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, welke de bevoegdheid geeft om namens de houder van een luchtvaartuig de acceptatie en het laden en lossen van gevaarlijke stoffen te verrichten.
  • D-erkenning: een erkenning voor een luchtvaartmaatschappij, of een houder van een luchtvaartuig, zijnde een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, welke de bevoegdheid geeft om feitelijk gevaarlijke stoffen door de lucht te vervoeren.
  • E-erkenning: een erkenning voor een in het vervoer door de lucht gespecialiseerde organisatie met rechtspersoonlijkheid welke de bevoegdheid geeft om in opdracht van derden op te treden als afzender en verpakker van gevaarlijke stoffen.

SDX BV is ook gecertificeerd door Ministerie Verkeer en Waterstaat om gevaarlijke stoffen over de weg en zee te vervoeren.

SDX BV is ISO 9001 en ISO 22000 gecertificeerd

ISO (de Internationale Organisatie voor Standaardisatie) is een organisatie die internationaal normen vaststelt. ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 22000 is een standaard op het gebied van voedselveiligheid.

ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van opdrachtgevers, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. 

ISO 22000 is een standaard op het gebied van voedselveiligheid die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Deze standaard werd afgeleid van ISO 9000 en werd gepresenteerd op 1 september 2005. De volledige naam van de ISO 22000 standaard is: 'ISO 22000 Voedselveiligheid managementsystemen - eisen aan organisaties in de voedselketen'.

Erkend Agent NVWA en KMAR

SDX BV is Erkend Agent, NVWA geregistreerd voor de import van dierlijke bijproducten.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is een Nederlands agentschap dat als kerntaak heeft het toezicht houden bij bedrijven en instellingen op de naleving van wetgeving en de geldende voorschriften. Hiervoor heeft de organisatie dierenartsen, inspecteurs en toezichthouders in dienst die op verschillende terreinen op de naleving toezien en zo nodig sancties opleggen. 

Voor de NVWA is het belangrijk te weten welke risico's voor voedselveiligheid, productveiligheid, diergezondheid of dierenwelzijn bij bedrijven in het geding zijn. Dit is een voorwaarde om goed te kunnen handhaven. Daarom moeten bedrijven in een aantal gevallen erkenningen, registraties, vergunningen, ontheffingen of toestemmingen aanvragen bij de NVWA. 

SDX BV is geregistreerd als Erkend Luchtvrach Agent door de Koninklijke Marechaussee (KMAR) voor beveiliging luchtvracht en opgenomen de database.

Status Erkend Luchtvrachtagent of Bekende Afzender.

Een bedrijf of instelling kan de status Erkend Luchtvrachtagent of Bekende Afzender aanvragen en toegewezen krijgen als aan alle gestelde eisen is voldaan. De luchtvracht krijgt vervolgens sneller toegang tot vliegvelden en vliegtuigen, waardoor onnodige vertragingen kunnen worden voorkomen. Er worden dan ook geen aanvullende veiligheidsmaatregelen gevraagd.

Voorwaarden aan de Erkend Luchtvrachtagent of Bekende Afzender zijn:

Het bedrijf of de instelling en medewerkers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een status Erkend Luchtvrachtagent of Bekende Afzender. Zo moet een basis veiligheidsonderzoek (security audit) worden uitgevoerd.

GMP en GDP

Medewerkers en chauffeurs van SDX BV zijn in het bezit van een geldige GDP bewustwording.

Een goede manier van produceren is onderdeel van de kwaliteitszorg. Het waarborgt dat producten altijd volgens de kwaliteitsnormen voor de beoogde toepassing en volgens de vereisten van de vergunning voor het in de handel brengen worden geproduceerd en gecontroleerd.

SDX BV personeel en chauffeurs zijn gecertificeerd conform GDP.

Good manufactering practice (GMP)
De principes van GMP zijn vastgelegd in de wetgeving en omschreven in “de Richtsnoeren voor een goede manier van produceren” (EU richtlijn 2003/94/EG).
Een goede manier van opslag en distributie is het onderdeel van de kwaliteitszorg dat waarborgt dat het kwaliteitsniveau zoals gespecificeerd in de Handelsvergunning (Marketing Authorisation) of de productspecificatie in het gehele distributienetwerk blijft gehandhaafd (EU richtsnoer 94/C 63/03).

Nieuwe norm Good distribution practice (GDP)
Geneesmiddelen verkrijgbaar in Nederland komen tegenwoordig uit de hele wereld. Dit zorgt voor bijkomende risico’s.

De nieuwe GDP norm, die de GDP norm uit 1994 vervangt, stelt meer eisen aan de logistiek van geneesmiddelen en geeft ook meer garanties dat de geneesmiddelen die patiënten gebruiken van goede kwaliteit zijn. Tijdens een congres op 2 september 2013 is de norm met vertegenwoordigers en medewerkers van farmaceutische en logistieke bedrijven besproken.

De Europese richtlijn 2011/62/EU ‘Falsified Medicines Directive’ (FMD) moet verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen van geneesmiddelen terechtkomen. Als gevolg van deze richtlijn zijn onder meer nieuwe eisen gesteld aan fabrikanten, importeurs en groothandelaars van werkzame stoffen (actieve substanties), die geldig zijn vanaf 2 juli 2013.